Общи условия

Общи условия на уебсайт

www.turgove.com 


Добре дошли в нашия уебсайт www.turgove.com!

Тук ще откриете богат електронен каталог на обяви за продажба на нови или употребявани стоки и артикули в различни категории, за които може да бъде открит онлайн търг. 

Turgove.com e уебсайт с платформа за публикуване на обяви за продажба на артикули на търг. Платформата е посредник между продавачи, наддавачи и купувачи и се използва от тях при условията по-долу.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите на платформата за онлайн аукциони, предоставена от www.turgove.com,и администратора на уебсайта, включително по отношение на предлагането, наддаването за и продажбата на стоки. 

С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години, и се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте безусловно обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.


I. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” – условията, които регламентират използването на Уебсайта и неговите Услуги и ресурси.

“Уебсайт”, “Сайт”, “Платформа” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес  (URL) www.turgove.com, както и други мобилни и други свързани софтуерни приложения. 

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта и Услугите – “А.М.Б.К. Груп” ООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 206497002, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ул. “Казбек” № 35 А, ап. 6.

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта, разглежда и използва неговите Услуги и ресурси.  Потребители на Услугите на Платформата са Продавачите, Наддавачите и Купувачите на Артикули. 

“Наддавач” – регистриран Потребител на Платформата, който участва в Търг за продажба на Стоки чрез отправяне на наддавателни предложения.

“Потребителски профил” – съвкупността от данни, свързани с регистриран Потребител, който използва Услугите на Платформата.

 “Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, които са предоставени от Администратора чрез Платформата и които са отворени за достъп от страна на Потребителите. 

“Търг” – виртуален електронен търг от отворен тип с явно наддаване в реално време за определения срок на провеждане на съответния Търг. 

“Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.


II. Приемане, валидност и действие на Общите условия

1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки, както и всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.

2. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.

3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ. 

4. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да се срещнат непълноти или неточности в някои текстове на Сайта, дължащи се на човешка или техническа грешка.

5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. 


III. Услуги

6. Видове Услуги

6.1. Основни Услуги: Уебсайтът предоставя на Потребителите Услуги със следния предмет – разглеждане на съдържанието на обявите за продажба на Артикули на Търг в Платформата; публикуване на обяви за продажба на Артикули на Търг; провеждане на онлайн Търгове по реда и при условията на чл. 11 от настоящите ОУ; възможност за комуникация с други Потребители през Платформата. 

6.2. Допълнителни Услуги: Уебсайтът предоставя на Продавачите възможност за удължаване на времето на открит Търг за продажба на Артикули и за добавяне на допълнителен брой Търгове в съответните категории Артикули съгласно настоящите Общи условия и информацията, поместена на Уебсайта. При избор на допълнителна Услуга Потребителят извършва плащане чрез някои от методите на плащане съгласно чл. 14 от настоящите ОУ. 

7. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

8. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или премахва Услуги и функционалности.

9. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на нейния вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други критерии.

10. Публикуване на обяви 

10.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

10.2. Продавачите сами определят цените на предлаганите от тях Артикули и минималните стъпки за наддаване в Търговете. 

10.3. При публикуване на обява в Платформата в описанието на всеки Артикул има основна информация и допълнителни характеристики, включително снимков материал. Продавачите посочват заглавие на обявата, най-подходяща категория и подкатегория, начална цена на Артикула, с включен ДДС, и други параметри и специфика на съответния Артикул. Продавачите задължително посочват дали предлаганият Артикул е „Нов“ или „Използван“ чрез отметка на съответното поле. Администраторът не гарантира и не носи отговорност за точното съответствие между характеристиките на Артикулите, посочени от Продавача, и съответния снимков материал.

10.4. Във всяка категория/подкатегория Артикули Продавачите имат право на определен брой безплатни обяви за публикуване. Препубликуването на обява е безплатно само в случай че в открития Търг до изтичане на зададеното от Продавача време не се включат Наддавачи. 

10.5. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обява е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата Артикули. Въвеждането на нов Артикул в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

11. Провеждане на Търгове

11.1. Продавачът обявява своя Артикул за продажба чрез публикуване на обява в електронния каталог на Сайта съгласно изискванията в настоящите ОУ. Всяка публикувана обява поставя начало на Търга. Търгът приключва, когато изтече времето, зададено от Продавача при публикуване на обявата. 

11.2. При създаване на Търг Продавачът има възможност да избере опция за директна продажба на съответния Артикул като посочи съответно цена за директна продажба. В случай че Потребител избере тази опция, Търгът приключва веднага независимо от оставащото време и при условие че не постъпи наддавателно предложение, което надвишава цената за директна продажба на Артикула. 

11.3. Потребителите, желаещи да участват като Наддавачи в отворен Търг за конкретна обява на Артикул, следва да отправят своите предложения/оферти, които са обвързващи за съответния предложител. Офертата е покупната цена без данъци и разходи, на която Наддавачът предлага да закупи съответния Артикул, предмет на наддаването, от Продавача.

11.4. Докато Търгът е отворен, Наддавачите могат да променят своите наддавателни предложения. Наддавачът, предложил най-висока цена, е обвързан с предложената цена. 

11.5. Платформата приема само увеличаващи се оферти от Наддавачите. Наддавачите не могат да наддават с по-малко от зададената минимална стъпка от Продавача, но могат да наддават в диапазон до 10 стъпки по-големи от зададената. След изтичане на зададеното време за провеждане на Търга най-високата предложена оферта е печеливша. 

11.6. Потребителите, участващи в Търга, ще бъдат информирани за статуса на Търга чрез Платформата. След края на Търга Платформата уведомява Продавача и спечелилия Наддавач (Купувача) за приемането на печелившата оферта. 

11.7. Ако победителят в Търга се откаже от продажбата, печеливш става Наддавачът, предложил втората най-висока оферта. Ако и той се откаже, печеливш е Наддавачът с третата най-висока оферта. 

11.8. За фалшиви и нереални наддавателни предложения, Потребителят, който ги е извършил, автоматично попада в “черен списък“, поддържан от Платформата, и няма да може участва повече в Аукциони. 

11.9. Нито Платформата, нито Продавачът носят някаква отговорност за каквито и да било загуби, понесени или претърпени от Купувача в резултат или във връзка с каквито и да било решения от страна на Продавача или Платформата относно отмяната или преустановяването на участието им в Търга по всяко време. 

12. Всяка продажба на Артикул е отделно споразумение между съответните Продавач и Купувач. Договорът за покупко-продажба, включително уговаряне на условия за доставка на продадения Артикул, се сключва вън и независимо от Администратора и Платформата. Освен ако не е уговорено друго, определянето на съдържанието и изпълнението на договора за покупко-продажба е по волята на страните по всеки отделен договор и се счита за сключен от тяхно име и за тяхна сметка.

13. Потребителите на Платформата се съгласяват на своя собствена отговорност да следят за съответствие със законовите изисквания относно инициирането, сключването и обработката на договора за покупко-продажба. Платформата не носи отговорност и не поема ангажимент за нормативно съответствие и проверка. 

14. Плащания

14.1. За заплащане на допълнителни Услуги съгласно чл. 6.2. от настоящите ОУ Потребителят свободно избира един от следните начини на плащане: (а) по банков път; (б) чрез СМС плащане; (б) с дебитна/кредитна карта; или друг метод, който може да бъде въведен от Администратора и описан в Уебсайта. 

14.2. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че Turgove.com не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с тях. 

14.3. В зависимост от избрания метод на плащане е възможно да се начисляват допълнителни такси, определяни от съответния платежен оператор, отговорен за избрания метод на плащане. Препоръчително е предварително запознаване с условията и цените за услуги на съответния платежен оператор, за да се избере най-подходящия и/или икономичен начин на плащане от посочените в настоящите ОУ начини на плащане.


IV. Достъп и регистрация

15. Достъпът до Платформата е открит както за регистрирани, така и за нерегистрирани Потребители. И регистрирани, и нерегистрирани Потребители могат да разглеждат съдържанието на Платформата, в частност обявите за Търгове. 

16. Регистрацията чрез създаване на Потребителски профил в Платформата е задължително условие за използване Услугите на Платформата, включително за участие в Търгове. 

17. Регистрацията се извършва след попълване на съответната електронна регистрационна форма, предоставена в Уебсайта, или с Facebook, Google или Twitter акаунт на Потребителя.

18. Потребителят трябва да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, като отговаря за точността, актуалността и верността на посочените данни. С клик върху бутона за съгласие с настоящите Общи условия при регистрация Потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и поема отговорност за всички действия и/или бездействия, свързани с използването на  Потребителския му профил в Уебсайта.


V. Права и задължения

19. Потребителят се задължава:

19.1. Да използва предлаганите Услуги на Платформата по законосъобразен начин съгласно предназначението и в съответствие с настоящите ОУ;

19.2. Да предоставя точна и вярна информация при регистрация, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин и да не се опитва да въведе в заблуждение за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Платформата;

19.3. Да осъществява достъп до Услугите Платформата чрез технологиите и средствата, предоставени от нея, реализирани чрез обичайната й функционалност, както и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от Уебсайта и съдържанието му за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ;

19.4. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и на Уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни и злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на Уебсайта;

19.5. Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;

19.6. Да не нарушава права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица;

19.7. Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което: е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно или опетняващо; е порнографско, расистко, дискриминационно; е невярно или подвеждащо; рекламира продажбата на незаконни стоки, включително, но не само акцизни стоки; нарушава права на интелектуална собственост на Администратора, на Потребителите и/или на други трети лица.

20. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други Потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер. 

21.  Потребителят има право:

21.1. Да използва законосъобразно Платформата и всички ресурси и Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;

21.2. Да създаде Потребителски профил и да актуализира личните си данни в процеса на използване на Услугите на Платформата;

21.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Платформата за онлайн аукциони и да поиска заличаване /изтриване/ на своите лични данни;

21.4. Да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация и оферти от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя Потребителски профил в Уебсайта. 

25. Администраторът има право:

а) По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;

б) Да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;

в) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, права на Потребителите и на други трети лица или друг значим обществен интерес;

г) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство;

д) Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;

 е) Да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за поверителност и бисквитки и други писмени условия, неразделна част от настоящите ОУ;

ж) С оглед повишаване качеството на Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Администраторът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите.  

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора. 

26. Администраторът се задължава:

а) Да обработи своевременно и коректно всяка надлежна заявка за публикуване на обява за продажба на Артикул на търг;

б) Да предостави Услугата, избрана от Потребителя. 


VI. Отговорност

27. Администраторът не носи отговорност за:

а) качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните Услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи онлайн и други  Услуги, достъпни през Уебсайта;

б) качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя; 

в) всички данни и характеристики на Артикулите, обявени в Платформата за продажба на Търг. Продавачът е единствено отговорен за верността, точността и актуалността на данните за обявения от него Артикул за продажба, включително за пълния обем от права на собственост върху Артикула. В случай че се установи несъответствие в предоставената информация за обявен за продажба Артикул, от която са настъпили или са могли да настъпят каквито и да било вреди за Потребители, за Платформата или трети лица, Продавачът следва да обезщети всички вреди, произтичащи от неизпълнение на своите законови задължения;

г) преки или косвени вреди, настъпили за Потребителя в резултат на използване на Услугите или във връзка със закупуване и използване на закупен по време на Търг Артикул. Администраторът не дава гаранция и не носи отговорност, в случай че Артикулът не отговаря на очакванията на Потребителя (Купувача). Обявените за продажба Артикули и не се предлагат от Администратора, а от посочените Продавачи;

д) вреди, които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, предоставени от Продавачите, чиито Артикули са включени в електронния каталог на Уебсайта. Администраторът не носи отговорност за публикуваните характеристики, цена, описания, изображения и друга информация за Артикулите. 

28. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Уебсайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. 

29. Информацията за характеристиките на Артикулите в електронния каталог на Уебсайта е информативна и не представлява професионална препоръка или съвет.

30. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между Потребителите на Платформата и не гарантира, че Потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.


VII. Защита на личните данни

31. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Услугите на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни и бисквитки, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук. 

32. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

33. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица. 

34. За въпросите, отнасящи се до обработването на лични данни, се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

35. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право. 


VIII. Интелектуална собственост

36. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фотографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на Уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.  Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

37. Потребителите предоставят на Администратора ограничен, отменим, неизключителен, непрехвърлим лиценз за използване на съдържанието, качено в обявите на Артикули (снимки, описания, текстове, графики и др.). Администраторът има право да използва съдържание, публикувано от Потребителя във връзка с негови обяви, за цели изрично упоменати в настоящите ОУ, включително, но не само за реклама, подобряване съдържанието на Сайта, бюлетини, нотификацции и други законосъобразни цели във връзка с използването на Услугите на Платформата.


IХ. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

38. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg

39. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .


X. Приложимо право

40. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Платформата и предоставените в нея Услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд. 


Благодарим Ви, че се запознахте с нашите Общи условия на уебсайт www.turgove.com!

В сила: 07.12.2021

“А.М.Б.К. Груп” ООД   |  2021 ©